Республикалық ғылыми-практикалық психологиялық журналының ресми сайты

Мақалаға қойылатын талаптар — Требования к оформлению статей

Құрметті оқырман!

Қызықты психология – психолог, психолог-кеңесші, психотерапевт, педагог және жоғары психологиялық құзіреттілікті қажет ететін басқа сала мамандарына да арналған ғылыми-практикалық басылым.

Басылымда соңғы психологиялық әдістемелер мен технологиялар; қолданбалы зерттеулер; отандық және шетелдік психологияның жетістіктеріне шолу; қоғамдық маңызды оқиғалардың психологиялық тұрғылары; практик-психологтың кәсіби қалыптасу мәселелері; көрнекті ғалымдармен, практик мамандармен сұхбаттар; шеберлік сыныптары, семинарлар және т.б. жарияланады.

Мақалаларға қойылатын талаптар және журналда басып шығару шарттары

Жалпы талаптар:

• атауы ғылыми тілде (көркем-әдеби тілде емес!) анық және нақты болуы әрі алты сөзден аспауы тиіс

• мақала мазмұны журнал тақырыбына сәйкес келуі тиіс

• мақала мазмұны ғылыми немесе практикалық сипатқа ие болуы тиіс

• мақаланы қосарланған авторлықпен шығаруға болады

• мақала қазақ немесе орыс тілінде жазылса болады

• мақалада пайдаланған әдебиеттер тізімі мақала соңында алфавит (автор, атауы, шыққан жері, баспа және шыққан жылы) бойынша берілуі тиіс. Шетел тіліндегі әдебиеттер отандық әдебиеттер тізімінен соң беріледі. Мәтін ішінде қолданылған әдебиеттің немесе мақаланың реттік нөміріне сілтеме тік жақшалармен, беттері үтір арқылы көрсетіледі.

Мақала көлемі:

2–7 бет (суреттерді, фотосуреттерді, кестелерді қоса алғанда).

Авторлар туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (толық), автордың (авторлардың); ғылыми дәрежесі (бар болған жағдайда), лауазымдары, жұмыс орны; байланыс телефоны және e-mail.

Мынадай техникалық талаптарға сәйкес ресімделген мақалалар басылымға қабылданады:

1. Мақала Microsoft Word бағдарламасында терілуі тиіс

2. Негізгі мәтін қарпі Times New Roman

3. Негізгі мәтін қарпінің мөлшері 12 пт

4. Жол аралық интервалы бір

5. Мәтіннің теңшелуі ені бойынша

6. Мәтін бойынша суреттер мен кестелер (TIFF немесе JPEG форматында), қысқаша атауымен немесе сипаттамасымен

«Қызықты психология» ғылыми-практикалық журналының редакциясы өз қалауынша мақалаларды түзету және көлемін қысқарту құқығына ие. Мақалалардың қабылданбау себебін редакция түсіндірмейді. Редакция мақалаларды журнал мен оның айдарларының тақырыптарына сәйкес өзі анықтайды.


Уважаемый читатель!

Требования к статьям и условия публикации в журнале «Қызықты психология»

Общие требования:

• название статьи должно быть на научном (не на художественном!) языке и содержать не больше шести слов

• содержание статьи должно соответствовать тематике журнала

• содержание статьи должно носить научный или практический характер

• статья может быть написана в соавторстве

• статья может быть написана на казахском/русском/ языке

• цитированная в статье литература (автор, название, место, издательство и год издания) приводится в алфавитном порядке в виде списка в конце статьи. Литература на иностранных языках дается после отечественной. В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных скобках) порядкового номера цитируемой книги или статьи, через запятую – цитируемых страниц.

Объем статьи:

2–7 страниц (включая рисунки, фотографии, таблицы).

Сведения об авторах:

Фамилия, имя, отчество (полностью), указание ученой степени (если есть),

должности, место работы; контактный телефон и e-mail.

К публикации принимаются статьи, оформленные в соответствии с техническими требованиями:

1. Текст статьи набирается в программе Microsoft Word

2. Шрифт основного текста Times New Roman

3. Размер шрифта основного текста 12 пт

4. Межстрочный интервал одинарный

5. Выравнивание текста по ширине

6. Рисунки и таблицы по тексту (в формате TIFF или JPEG), с кратким названием или описанием

Редакция научно-практического журнала «Қызықты психология» оставляет за собой право корректировки и сокращения объема статей по своему усмотрению. Статьи могут быть отклонены без объяснения причин. Редакция вправе самостоятельно решать вопрос соответствия статей тематике журнала и его рубрик.